POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ

Abakus Logistics Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników witryny internetowej (w tym potencjalnych Klientów) https://abakuslogistics.pl/, dalej jako „Witryna internetowa”. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane mogą być powierzane lub udostępniane, oraz prawa osób korzystających z witryny internetowej. Zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Witryny internetowej, które są gromadzone za pośrednictwem plików cookies przez niżej wskazanego Administratora, zostały określone w Polityce plików cookies dostępnej na Witrynie internetowej.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem ww. witryny internetowej,
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO” jest Abakus Logistics sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-807), Aleje Jerozolimskie 96, posiadającą NIP: 7010453787,
Regon: 360328138, zwana dalej „Administratorem”.

1. DEFINICJE

1.1 Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.2 Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.3 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4 Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY INTERNETOWEJ

2.1 W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny internetowej Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Witrynie internetowej. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Witryny internetowej przez Użytkownika.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH Z WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIE Z WITRYNY

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Witryny internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celu/celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Witrynie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych
  z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
 • personalizacji Witryny internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rozszerzeniu zasięgu komunikacji oraz dostosowaniu przekazu reklamowego (dobór odpowiedniego zwrotu, wyróżnienie konkretnego towaru) do profilu danego klienta i jego preferencji.
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

3.2 Aktywność Użytkownika Witryny internetowej, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane
w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą
systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane
w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FORMULARZ KONTAKTOWY

3.3 Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie internetowej. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.4 Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.4.2 w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa Newsletter);

4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów
i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych osobowych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku
z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku
z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają Dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

4.5. Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje także profilowanie Użytkowników.

5. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

5.1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane w związku
z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora
i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

5.2. Administrator prowadzi działania w mediach społecznościowych Facebook poprzez stworzone listy remarketingowe za pośrednictwem Google Analitics i Google Ads. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

6. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

6.1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi.

GOOGLE ANALYTICS

6.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS

6.3. Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Stronę. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.2. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

8.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego Dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach Danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • żądania ich sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jego Danych osobowych, które nie są prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • usunięcia – żądania usunięcia jego Danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych — na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 • prawo do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • prawo wniesienia sprzeciwu – względem przetwarzania Danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
  w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 • do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie Danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem pod podany w sekcji 12 adres korespondencyjny lub adres e-mail.

8.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

8.4. Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się w Witrynie internetowej pod Linkiem: ochrona danych osobowych.

9. ODBIORCY DANYCH

9.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, kurierzy
(w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

9.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH

10.1. Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich.

11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników
i współpracowników.

11.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. DANE KONTAKTOWE

12.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny Abakus Logistics
Sp. z o.o., 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96.

12.2. Z Administratorem można skontaktować się również drogą elektroniczną na adres: biuro@abakuslogistics.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Wyceń transport


Zacznij tutaj
Informacje o transporcie

Błąd: Skoryguj błędy formularza, aby kontynuować.

To pole jest wymagane.

Niepoprawny format numeru telefonu

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Krok 2 z 3

Błąd: Skoryguj błędy formularza, aby kontynuować.

1. Dodatkowe informacje o załadunku


Załadunek


To pole jest wymagane.

Niepoprawny format daty.

Data nie może być późniejsza niż Data załadunku (Do).

-

To pole jest wymagane.

Niepoprawny format daty.

Data nie może być wcześniejsza niż Data załadunku (Od).


Rozładunek


To pole jest wymagane.

Niepoprawny format daty.

Data nie może być późniejsza niż Data rozładunku (Do).

-

To pole jest wymagane.

Niepoprawny format daty.

Data nie może być wcześniejsza niż Data rozładunku (Od).

2. Informacje o pojeździe

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

3. Podstawowe informacje o towarze

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To już ostatni krok!

Błąd: Skoryguj błędy formularza, aby kontynuować.


Szczegółowe informacje o towarach


To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Czy towar może być transportowany wraz z innymi towarami nieszkodliwymi?

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Formularz został pomyślnie przesłany!

Dziękujemy za przesłanie formularza. Postaramy się jak najszybciej na niego odpowiedzieć. Jeżeli wprowadzone informacje będą wystarczające otrzymasz wycenę. W innym przypadku skontaktujemy się z Tobą.

Wystąpił błąd!

Twoja wiadomość nie została przesłana. Spróbuj odświeżyć stronę i przesłać zgłoszenie raz jeszcze, a jeśli problem nadal będzie występował skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@abakuslogistics.pl

Wystąpił błąd!

Twoja wiadomość została oznaczona jako próba spamu. Spróbuj odświeżyć stronę i przesłać zgłoszenie raz jeszcze, a jeśli problem nadal będzie występował skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@abakuslogistics.pl

Wystąpił błąd!

Twoje ustawienia prywatności uniemożliwiają wysłanie zgłoszenia. Aby je zmienić kliknij tutaj.