Tytuł projektu

Opracowanie prototypowego oprogramowania w postaci platformy wyposażonej w algorytm Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence), która łączyć będzie wewnętrzne możliwości ładunkowe i pojazdowe firmy Abakus Logistics Sp. z o. o. w najbardziej korzystne rozwiązania transportowe

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie oprogramowania w postaci platformy wyposażonej w algorytm Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence), która łączyć będzie wewnętrzne możliwości ładunkowe i pojazdowe firmy Abakus Logistics Sp. z o. o. w najbardziej korzystne rozwiązania transportowe. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania w działalności wnioskodawcy pozwoli na rozpoczęcie świadczenia znacząco udoskonalonej usługi spedycyjno-transportowej. W rezultacie wygenerowane zostaną korzyści po stronie wnioskodawcy (obniżenie czasochłonności i kosztów operacyjnych związanych ze świadczeniem usługi, możliwość podniesienia efektywności), po stronie odbiorcy (podniesienie jakości usług spedycyjno-transportowych, przyspieszenie realizacji transportu, wyeliminowanie błędów), a także w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (wymiar proekologiczny znacząco udoskonalonej usługi). Tego typu platforma z wbudowanym algorytmem AI będzie innowacyjnym rozwiązaniem, które dotychczas nie było stosowane w branży TSL.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną 4 etapy prac B+R:
– Etap I Opracowanie koncepcji
– Etap II Wytworzenie prototypu w oparciu o koncepcje ̨i przeprowadzenie pierwszych testów
– Etap III Doskonalenie rozwiązania i testowanie go w środowisku zbliżonym do rzeczywistego
– ETAP IV Włączenie użytkowników końcowych i ostatecznych odbiorców przedsiębiorstwa w proces tworzenia prototypowego rozwiązania.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2.3:
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie oprogramowania w postaci platformy wyposażonej w algorytm Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence), która łączyć będzie wewnętrzne możliwości ładunkowe i pojazdowe firmy Abakus Logistics Sp. z o. o. w najbardziej korzystne rozwiązania transportowe. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania w działalności wnioskodawcy pozwoli na rozpoczęcie świadczenia znacząco udoskonalonej usługi spedycyjno-transportowej. Znacząco udoskonalona usługa zastąpi obecnie świadczoną w sposób tradycyjny usługę spedycyjno-transportową Abakus Logistics. Znacząco udoskonalona usługa zostanie zaoferowana odbiorcom jednocześnie na rynku krajowym i międzynarodowym. Będzie świadczona w oparciu o aktualnie dostępne dla wnioskodawcy zasoby techniczne, a także wymagała będzie inwestycji w nowy serwer (najlepiej w chmurze) zdolny do obsługi oprogramowania oraz magazynowania danych.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 295 000 PLN. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 240 000 PLN. Dofinansowanie przyznane beneficjentowi wynosi nie więcej niż 151 200 PLN, co stanowi 63% kwoty wydatków kwalifikowalnych, o których mowa powyżej